September-October No. 5 (2023)

Published: 2024-01-04

Khushvakova Nilufar Jurakulovna, Bekeev Jemisbay Kengesbayevich, Tulayev Bobur Zoyir ugli

STUDY OF STRUCTURAL CHANGES IN ALLERGIC RHINOSINUSITIS

14-18

56

Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich, Abdukahhorov Muhammadqodir Abdug‘ofir o‘g‘li

FEEDING CHILDREN OF BREAST-FEEDING AGE

19-21

36

Urokov Shukhrat Tukhtaevich, Salomov Nodir Istamovich, Khamroev Khudoyshukur Nutfilloevich

IMPROVING SURGICAL TREATMENT OF ESOPHAGAL-GASTRIC BLEEDING IN LIVER CIRRHOSIS

22-25

32

Khidirov Ziyadulla Erkinovich, Mamatkulov Shekhruz Bohodur Ugli

STOMACH ULCER DISEASES AND ITS CAUSES AND TREATMENT METHODS

10-13

69